MonitorON

PYETESOR: Monitorimi i cilësisë së shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës

Ju lutem vendosni X në përgjigjen tuaj dhe jepni mendimin tuaj në hapësirën përkatëse.

A. Informacion i përgjithshëm për të intervistuarin
B. Informacion i përgjithshëm për cilësinë e shërbimeve administrative dhe ligjorë në Prokurorinë e Tiranës
C. Informacion mbi aksesin në Prokurorinë e Tiranës
D. Informacion mbi ofrimin e shërbimit dhe efiçenca kohore

Faleminderit!