16 Janar 2023

Zhvillohet konferenca “Rritja e aksesueshmërisë së PAK në shikim në informacionin dhe shërbimet vendore përmes teknologjisë”

Center Legal Support and Advocacy (CLSA) dhe Instituti Visum zhvilluan më datë 12 janar 2023, në ambientet e Hotel Doro City në Tiranë, konferencën “Rritja e aksesueshmërisë së PAK në shikim në informacionin dhe shërbimet vendore përmes teknologjisë”, si eventi përmbyllës i projektit “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim - AccessON”, mbështetur nga LEVIZ Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Gjatë këtij aktiviteti ekipi i projektit i prezantoi të pranishme rezultatet e projektit AccessON lidhur me monitorimin e aksesueshmërisë nga PAK në shikim në informacionin dhe shërbimet vendore në bashkinë Tiranë dhe Kamëz dhe produktet e prodhuara për realizimin e aksesueshmërisë përmes mjeteve elektronike për komunitetin, përfshirë Manualin për ndërtimin e ndërfaqeve web të aksesueshme për komunitetin e njerëzve që nuk shikojnë dhe platformën elektronike për realizimin e aksesueshmërisë https://accesson.clsa.al/.

Gjatë fjalës së saj Znj. Anisa Ruseti, Zv.kryetare e Bashkisë Tiranë konfirmoj angazhimin e institucionit të saj për realizimin e plotë të aksesueshmërisë së ndërfaqes web https://tirana.al/ për PAK në shikim, bazuar në udhëzimet e projektit dhe parashtroi projektet e ardhshme të Bashkisë për nxitjen e aksesueshmërisë së mjediseve fizike. Znj. Raimonda Nikolli, Drejtoresha e Ndihmës Ekonomike dhe Çështjeve Sociale në fjalën e saj vuri theksin në bashkëpunimin shumë të frytshëm me projektin AccessON dhe punën progresive që po bëhet me kthimin e ndërfaqes web të bashkisë në format të aksesueshëm.

Z. Erton Kashta, Drejtuesi i projektit LëvizAlbania vuri theksin në nevojën për kthimin e rregullave dhe standardeve për aksesueshmërinë web në standarde të miratuara gjë do duhet të zbatoheshin nga të gjitha bashkitë e vendit në komunikimin elektronik dhe mundësimin e shërbimeve vendore për të gjithë komunitetin PAK në shikim.

Gjatë aktivitetit, më shumë se 50 përfaqësues të pushtetit vendor, organizatave të shoqërisë civile, aktorëve të tregut të punës dhe anëtarët e komunitetit patën mundësinë të diskutonin mbi mënyrat e ndryshme për konsolidimin e praktikave për aksesueshmërinë elektronike dhe oportunitetet e ndryshme për PAK në shikim në kuadër të nismave në fusha të tjera.

06 Janar 2023

Zhvillohet workshopi me komunitetin PAK në shikim

Instituti Visum zhvilloi më datë 21 dhjetor 2022, në ambientet e Chateau Linza Resort workshopin me temë “Fuqizimi i PAK në shikim për aksesueshmërinë në informacionin dhe shërbimet vendore”.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim” i mbështetur nga organizata LëvizAlbania dhe mblodhi bashkë rreth 30 PAK në shikim, familjarë të tyre dhe punonjës të institutit të nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi”. Gjatë takimit u bë prezantimi i arritjeve të projektit Accesson, hapat e ndjekura për lobimin me bashkitë e Tiranës dhe Kamzës dhe ngritjen e platformës elektronike për aksesueshmërinë web.

Pjesëmarrësit dhanë sugjerimet e tyre për elementet që duhet të përfshihen në platformën elekronike dhe konfirmuan angazhimin dhe mbështetjen e tyre në fushatën mediatike dhe të lobimit institucional me dy bashkitë për plotësimin e propozimeve të projektit për aksesueshmerinë e faqeve elektronike.

30 Mars 2022

Prezantohet projekti “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim” në Bashkinë e Kamzës.

Më datë 30 mars 2022 u bë prezanimi zyrtar i projektit “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim” – AccessON në Bashkinë e Kamzës. Gjatë këtij takimi, drejtuesi i projektit njohu nënkryetaren Habibi dhe drejtueset e Bashkisë Kamëz me synimet, qasjen dhe aktivitetet që projekti ka parashikuar për realizimin e aksesueshmërinë së informacionit online për PAK në shikim përmes ri-disenjimit të faqes së internetit dhe ndërhyrjeve të tjera mbështetëse.

Nënkryetarja Habibi dhe ekipi i saj vlerësuan nismën e ndërmarrë dhe konfirmuan angazhimin e Bashkisë Kamëz për të mbështetur realizimin e e aktivitetetve të projektit dhe testuar zgjidhjet teknike për aksesueshmërinë e faqes elektronike kamza.gov.al

Ky takim i dha udhë aktiviteteve të hulumtimit në Bashkinë e Kamzës të parashikuara nga projekti AccessON.

Projekti “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim”, mbështetet nga LEVIZAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC

Objetkivat kryesorë të projektit janë:

 1. Mbështetja e PAK në shikim në përfitimin e informacionit online dhe shërbimet vendore në format të aksesueshëm përmes përgatitjes së zgjidhjeve teknike dhe praktikave mbështetëse.
 2. Rritja e ndërgjegjësimit tek PAK në shikim mbi të drejtat e tyre ligjore për aksesueshmërinë e informacionit dhe përfitimin e shërbimeve vendore në forma të përshtatshme.
 3. Fuqizimi i PAK në shikim për lobimin dhe advokimin pranë bashkive të synuara për plotësimin e detyrimeve ligjore dhe adoptimin e zgjidhjeve të propozuara, që do garantonin aksesueshmërinë në informacionin elektronik dhe shërbimet vendore.
24 Mars 2022

Prezantohet projekti “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim” në Bashkinë e Tiranës.

Më datë 24 mars 2022 u bë prezanimi zyrtar i projektit “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim” – AccessON në Bashkinë e Tiranës. Gjatë këtij takimi, ekipi zbatues i projektit njohu nënkryetaren Ruseti dhe drejtuesit Bashkisë Tiranë me synimet, qasjen dhe aktivitetet që projekti ka parashikuar për realizimin e aksesueshmërinë së informacionit online për PAK në shikim përmes ri-disenjimit të faqes së internetit dhe ndërhyrjeve të tjera mbështetëse.

Nënkryetarja Ruseti vlerësoj qasjen dhe vlerën e projektit për punën e Bashkisë dhe komunitetin PAK në shikim në Tiranë dhe konfirmoi angazhimin e institucionit të saj për të mbështetur realizimin e e aktivitetetve të projektit dhe testuar zgjidhjet teknike për aksesueshmërinë e faqes elektronike tirana.al.

Ky takim i dha udhë aktiviteteve të hulumtimit në Bashkinë e Tiranës të parashikuara nga projekti AccessON.

Projekti “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim”, mbështetet nga LEVIZAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC

Objetkivat kryesorë të projektit janë:

 1. Mbështetja e PAK në shikim në përfitimin e informacionit online dhe shërbimet vendore në format të aksesueshëm përmes përgatitjes së zgjidhjeve teknike dhe praktikave mbështetëse.
 2. Rritja e ndërgjegjësimit tek PAK në shikim mbi të drejtat e tyre ligjore për aksesueshmërinë e informacionit dhe përfitimin e shërbimeve vendore në forma të përshtatshme.
 3. Fuqizimi i PAK në shikim për lobimin dhe advokimin pranë bashkive të synuara për plotësimin e detyrimeve ligjore dhe adoptimin e zgjidhjeve të propozuara, që do garantonin aksesueshmërinë në informacionin elektronik dhe shërbimet vendore.
10 Janar 2022

CLSA është e lumtur të njoftojë se është përzgjedhur në thirrjen nr 8 të LEVIZ Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, për të zbatuar projektinRritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim”

Për periudhën Janar – Dhjetor 2022, Center for Legal Support and Advocacy dhe Instituti VISUM do të zbatojnë projektin me titull “Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave me aftësi të kufizuar në shikim”, mbështetur nga LEVIZ Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

Ky projekt lindi lindi nga identifikimi i nevojës që PAK në shikim kanë për aksesin e pavarur dhe përfitimin e informacionit dhe shërbimeve vendore përmes instrumenteve të përshtatshme për kushtet e veçanta të tyre, në përputhje me parashikimet e nenit 32 të Ligjit Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Qasja e projektit për realizimin e aksesueshmërisë në informacion dhe shërbimet vendore për PAK në shikim është përmes ridisenjimit të faqeve të internetit të institucioneve të qeverisjes vendore në format të aksesueshëm dhe të lexueshëm nga lexuesit me sintezë vokale (screen reader) duke u bazuar në modelet më të testuara ndërkombëtare dhe duke u orientuar mbi perspektivën e digjitalizimit progresiv të shërbimeve publike në Shqipëri, si një trend i kohës dhe që ka marrë hov të shtuar dhe nga politikat e Qeverisë Shqiptare pas pandemisë Covid 19. Projekti synon të demonstrojë përmes produkteve dhe aktiviteteve të tij vlefshmërinë e qasjes së propozuar dhe rrjedhimisht ndërgjegjësojë anëtarët e komunitetit PAK në shikim, familjarët e tyre dhe administratën e Bashkive Tiranë dhe Kamëz mbi parashikimet ligjore për aksesueshmërinë dhe mënyrën e përshtatshme të mundësimit të informacionit dhe shërbimeve vendore online për grupin e synuar.

Projekti do të mbështesë aksionin e komunitetit PAK në shikim për miratimin nga bashkitë Tiranë dhe Kamëz të zgjidhjeve të propozuara dhe shpërndarjen e praktikës për web accessibility tek bashkitë e tjera të vendit.

Në mënyrë specifike projekti pritet të arrijë këto rezultate:

 • Përgatitjen dhe testimin e zgjidhjeve teknike për sigurimin e aksesueshmërinë për PAK në shikim në faqet zyrtare elektronike të bashkive Tiranë dhe Kamëz në përputhje me prioritetet dhe nevojat e identifikuara për komunitetin
 • Ndërgjegjësimin e Komunitetit PAK në shikim, administratat dhe qytetarët e bashkive Tiranë dhe Kamëz mbi detyrimet ligjore për aksesueshmërinë e informacionit online dhe efektshmërinë e zgjidhjeve të propozuara
 • Fuqizimin e PAK në shikim për advokimin pranë bashkive Tiranë dhe Kamëz për përfitimin informacion online dhe shërbimeve vendore në formë të përshtatshme për ta
 • Marrjen e angazhimit formal të secilës Bashki për ri-disenjimin e faqeve të tyre elektronike bazuar në propozimet e projektit
 • Mbështetja me materiale në kodin Brail për informimin dhe udhëzimin e PAK në shikim për aplikimin në shërbimet vendore pranë qendrave të shërbimeve në sportel
 • Krijimin dhe formalizmin e rrjetit PAK në shikim pranë Visum

https://www.levizalbania.al/sq/lajme/projektet-fituese-te-thirrjes-per-aplikime-nr-8-te-levizalbania

8 Maj 2019, ora 10:00 - 12:00

CLSA do të organizojë pranë Xheko Imperial në Tiranë Eventin Lancues të gjetjeve dhe rekomandimeve lidhur me cilësinë e shërbimeve administrative që ofron Prokuroria e Tiranës.

Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci ju njofton se me datë 8 Maj 2019, ora 10.00-12.00 do të organizojë pranë Xheko Imperial në Tiranë Eventin Lancues të gjetjeve dhe rekomandimeve lidhur me cilësinë e shërbimeve administrative që ofron Prokuroria e Tiranës.

Në këtë vent ekspertë të fushës do të prezantojnë Raportin e Monitorimit dhe Rekomandimit për Përmirësimin e Shërbimeve Administrative, si dhe Manualin per Informacion dhe Akses në Prokurorine e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Juristë, avokatë, prokurorë, OPGJ, studentë të ligjit dhe kërkues shkencorë janë të mirëpritur të jenë pjesë e ketij eventi.

1 Maj 2019

CLSA ka publikuar pyetësorin Online në kuadër të projektit: "Monitorimi i cilësisë së shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës".

Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci ka publikuar pyetësorin Online në kuadër të projektit: "Monitorimi i cilësisë së shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës".

Qëllimi i pyetësori është që personat e kampionuar për të qënë pjesë e tij të japin informacion lidhur me: Vlerësimin e situatës aktuale të nivelit të ofrimit të shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës lidhur me të drejtat e qytetarëve dhe hartimin e një liste rekomandimesh dhe mjetesh për të lehtësuar aksesin e qytetarëve në zyrat e prokurorisë dhe advokimi me institucionin për të adoptuar rekomandimet në përmirësimin e shërbimeve.

Për të plotësuar formularin e plotë klikoni këtu: CLSA MONITOR ON

Ky projekt mbeshtetet nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë.

9 Tetor 2017

CLSA është e lumtur të njoftojë se është përzgjedhur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë, për të zbatuar projektin Monitor-On

Sot më datë 9 tetor 2017, Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci është e lumtur të njoftojë se është përzgjedhur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë, për të zbatuar projektin Monitor-On.

Projekti “Monitor-ON” synon monitorimin e shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës. Projekti do të vlerësojë nivelin aktual të ofrimit të shërbimeve me qëllim identifikimin e pengesave në strukturën administrative dhe proceset e përdorura nga Prokuroria e Tiranës që aktualisht po pengojnë funksionimin e duhur dhe po pengojnë zbatimin e të drejtave të qytetarëve dhe aktorëve të tjerë të parashikuar.

Getjet nga procesi i monitorimit do të ndihmojnë ekspertët e fushës të hartojnë rekomandimet përkatëse për të adresuar të gjitha problematikat e identifikuara.

Kontaktoni Qëndrën për Mbështetje Ligjore dhe Advokaci